ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 ผู้ประสงค์กู้เงินทุกประเภทต้องทำประกันสินเชื่อ

   


เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่  จำกัด


          ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ดังนี้

                1. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่

                2. สมาชิกสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ช.ค.ส.) 3 โครงการของสหกรณ์


        ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน ต้องทำประกันสินเชื่อส่วนที่เหลือจากหักเงินหุ้นและสวัสดิการ ดังนี้

               1.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่  

               2.เงินโครงการสวัสดิการพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ชคส. 3 โครงการ)

               3.เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)  (ถ้ามี)

               4.เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)   (ถ้ามี)


และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลเฉลี่ยคืน  ชำระเบี้ยประกันเป็นอันดับแรก 
admin's Profile ที่มา : admin (125.25.127.187) [2017-07-05 16:05:54]