ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ

   


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัดราคากลางการก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้ จำนวน 247,730.00 (เงินสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   8     กันยายน    2559    ระหว่างเวลา   9.30 น.  ถึง10.30น.ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่  จำกัด  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา  13.30น.  เป็นต้นไปกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  9  กันยายน  2559 ระหว่างเวลา  10.30 น.  ถึง11.30น.ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่  จำกัด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  9  กันยายน  2559  ตั้งแต่ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปรายละเอียดดังแนบรายละเอียดเพิ่มเติม

admin's Profile ที่มา : admin (1.20.252.205) [2016-09-01 14:05:16]