สส.ชสอ.ประกาศรับสมัครสมาชิก สำหรับปีบัญชี 2562

   


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

เปิดรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบ อายุไม่เกิน 56 ปี สำหรับปีบัญชี 2562

รับสมัคร ระหว่าง มกราคม ถึง ธันวาคม 2562

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

yes เป็นสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตนสังกัด (ที่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)

และอายุไม่เกิน 56 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2506 และ2507 เป็นต้นไป


เอกสารประกอบการรับสมัคร

     1. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์)

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์)

     3. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

     4. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

     5. ใบรับรองแพทย์   (สถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เวลาไม่เกิน 30 วัน)


ค่าสมัคร

     1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า           20 บาท

     2. ค่าบำรุงรายปี                      20 บาท

     3. เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) 4,800 บาท

                            รวมทั้งสิ้น 4,840 บาท                   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด โทร. 075-611247
admin's Profile ที่มา : admin (1.20.203.166) [2019-02-13 09:18:16]