สวัสดิการและการสงเคราะห์


สวัสดิการและการสงเคราะห์              1. กองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

                                  เงื่อนไขการจ่าย

จ่ายแก่สมาชิกที่เกษียณอายุหรือออกจากงาน  

 *** ยกเว้นผู้ที่ถูกให้ออกจากจากสหกรณ์เพราะผิดนัดชำระหนี้ และกรณีถึงแก่กรรม ***        

            ►    เป็นสมาชิก 10 ปี จ่าย 10,000 บาท จ่ายเพิ่มตามอายุการเป็นสมาชิก

            ►    เป็นสมาชิก ปีละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 35,000 บาท


การขอรับ                               

                                    สมาชิกยื่นเรื่องได้หลังจากเกษียณอายุหรือออกจากงานประจำ     


2. เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา


เงื่อนไขการจ่าย :


1. ค่าพิธีกรรม แก่คู่สมรส บุตร บิดา ของสมาชิกและสมาชิกที่เสียชีวิต รายละ 1,500 บาท

             2. ค่าสงเคราะห์เพื่อจัดการศพ


             ►  เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี          เงินสงเคราะห์ 3,000 บาท

             ►  เป็นสมาชิก 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี เงินสงเคราะห์ 4,000 บาท

             ►  เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี            เงินสงเคราะห์ 5,000 บาท


                                                                          *** คู่สมรสหรือบุตรสมาชิกลดลงกึ่งหนึ่ง ***

 

              3. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด


                                     เงื่อนไขการสงเคราะห์


                                               ►  เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี จ่ายเพื่อสงเคราะห์ 25,000 บาท

                                               ►  เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี จ่ายเพื่อสงเคราะห์ 50,000 บาท

                                               ►  เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี ไม่เกิน 15 ปี จ่ายเพื่อสงเคราะห์ 75,000 บาท

                                               ►เป็นสมาชิกเกิน 15 ปี จ่ายเพื่อสงเคราะห์ 100,000 บาท


** จ่ายก่อนเพื่อจัดการศพ 15,000 บาท  เมื่อแสดงหลักฐานครบถ้วน **

 


             4. โครงการสงเคราะห์แก่สมาชิกผู้เสียชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด

                                         คุณสมบัติผู้สมัคร

                                            เป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือน อายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันสมัครสมาชิก)

             ** ผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปี และสมัครสมาชิกก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2535 ได้รับเงินสงเคราะห์ตามโครงการ**


                                          เงื่อนไขการสงเคราะห์

                                                 รายละ 400,000 บาท

 

               5.สวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ช.ค.ส.) มี 3 โครงการ  

                          5.1 การสมัคร                                                                                                                

                                          คุณสมบัติผู้สมัคร

                                               สมาชิกและคู่สมรส อายุไม่เกิน 60 ปี บุตร อายุ 15 – 35 ปีบริบูรณ์


                                            การชำระเงิน

                " ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2556  ข้อ.10 "  ความว่า

                           " ข้อ 10. การชำระเงินสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

                                      10.1.ชำระเงินครั้งเดียวครบจำนวนดังนี้            

                                            10.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปี                  จำนวน 6,000 บาท

                                            10.1.2 อายุเกิน 35 แต่ไม่เกิน 45 ปี  จำนวนเงิน 7,000 บาท

                                            10.1.3 เกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี     จำนวนเงิน 8,000 บาท

                                     10.2 ชำระเป็นรายเดือน ๆ ละเท่าๆ กัน จำนวน 20 เดือน ในระหว่างที่ยังไม่ครบ         

      ตามข้อ 10  สมาชิกสวัสดิการจะต้องจ่ายเงินสมทบอีกต่างหาก  เพื่อนำเข้ากองทุนเมื่อมีสมาชิก                                  สวัสดิการถึงแก่กรรมในอัตราศพละ 50 บาท "                                                                          

  ** ในปีต่อไปชำระค่าเบี้ยประกันส่วนเกินตามประกาศสหกรณ์ **                       5.2 การสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต

                                  เงื่อนไขการสงเคราะห์

                                               เงินสงเคราะห์ โครงการละ 100,000 บาท  

                                 จ่ายก่อนเพื่อจัดการศพ  20,000 บาท เมื่อแสดงหลักฐานครบถ้วน

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

                สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2559สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อายุชำระเงิน

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ไม่เกิน 50 ปี

ค่าสมัคร/ค่าบำรุง 60 บาท

ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ไม่เกิน 56 ปี

ค่าสมัคร/ค่าบำรุง 40 บาท

ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาทเอกสารประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์)

3. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เวลาไม่เกิน 30 วัน)

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่

คุณสมบัติผู้สมัคร

                สมาชิกสามัญ รับสมัครอายุไม่เกิน 60 ปี

                สมาชิกสมทบ รับสมัครอายุ ไม่เกิน 55 ปี


ค่าสมัคร

                ค่าสมัคร/ค่าบำรุง                  150         บาท

                ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า          850         บาท

การเรียกเก็บ

                รายศพ ๆละ  50 บาท ไม่เกินเดือนละ 500 บาท

เงินสงเคราะห์

                ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก

เอกสารประกอบการรับสมัคร


1. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครและผู้รับเงินสงเคราะห์)

3. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เวลาไม่เกิน 30 วัน)

 

" สวัสดิการ " สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

 

smileysmileysmiley                                                  
ที่มา: admin  [2016-09-06 10:16:56]