การให้บริการสินเชื่อ


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ดังนี้

      enlightened เงินกู้สามัญ/พัฒนาชีวิต/กู้ไม่เกินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว                          

enlightened เงินกู้ฉุกเฉิน

enlightened เงินกู้ปันผล

enlightened เงินกู้พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท     ร้อยละ 6.50 บาทต่อปี


เงินกู้สามัญ

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

            1.อายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

            2.วงเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท

            3.ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 220 งวด (เดือน)


วงเงินกู้

            ระยะเวลาเป็นสมาชิก 6 เดือน - 12  เดือน              กู้ได้ไม่เกิน    1 ล้าน

            ระยะเวลาเป็นสมาชิก 12 เดือน - 24 เดือน             กู้ได้ไม่เกิน 1.5 ล้าน

            ระยะเวลาเป็นสมาชิก 24 เดือน - 36 เดือน             กู้ได้ไม่เกิน    2 ล้าน

            ระยะเวลาเป็นสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป                     กู้ได้ไม่เกิน 2.5 ล้าน


***วงเงินกู้ทุกประเภท เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท***

 

เอกสารประกอบการกู้

1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (ฉบับจริง)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้  และผู้ค้ำประกัน (พร้อมรับรองสำเนา)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน (พร้อมรับรองสำเนา)

4. กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกัน จดทะเบียนสมรส ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส (พร้อมรับรองสำเนา)

5. กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันหย่าร้าง  ให้แนบ สำเนาทะเบียนหย่า (พร้อมรับรองสำเนา)

6. กรณีคู่สมรสของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเสียชีวิต ให้แนบ สำเนาใบมรณบัตร

7. แนบสลิปเงินเดือน 2 เดือน (ย้อนหลัง)

8. กรณีไม่เป็นสมาชิกโครงการสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ช.ค.ส.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่  ให้เตรียมใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐหรือศูนย์แพทย์ชุมชนของรัฐ     (ฉบับจริง จำนวน  2  ฉบับ ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

10. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

 

หลักประกัน

            1.อสังหาริมทรัพย์ ที่ปลอดภาระจำนองค้ำประกัน

      2.พันธบัตรรัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์  จำนำเป็นประกัน

             3.ใช้บุคคลค้ำประกัน ตามเงื่อนไข ดังนี้

               3.1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำของรัฐ จำนวน 3 คน ระยะเวลาเป็นสมาชิก 6 เดือน


สิทธิในการค้ำประกัน

       สมาชิกที่เป็นข้าราชการครู หรือ ลูกจ้างประจำของรัฐ มีสิทธิ์ค้ำประกันผู้กู้ได้ รวมทุกประเภทไม่เกิน 5 สัญญา


คุณสมบัติ

          1.เงินได้รายเดือนเหลือจ่ายร้อยละ 20  เมื่อหักชำระหนี้ทุกประเภทและหุ้นสะสมรายเดือน

          2.มีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

          3.สมาชิกต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่และสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ชคส.) 3 โครงการ

          4.สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี กู้ได้ตามสิทธิ

                 - ข้าราชการครูไม่รวมเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนคำนวณสิทธิ์

                 - ข้าราชการพลเรือนและบุคคลากรทางการศึกษาไม่รวมค่าตอบแทนคำนวณสิทธิ และต้องผ่อนให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 80 ปี กรณีไม่เป็นข้าราชการผ่อนให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 60 ปี

5. ผู้กู้ต้องทำประกันเงินกู้ส่วนที่เหลือจากการหักเงินหุ้น เงินสวัสดิกการที่สหกรณ์ฯ ดำเนินการให้ เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์    ออมทรัพย์ครูกระบี่  และเงินโครงการสวัสดิการพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ชคส. 3 โครงการ) เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจ  สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)  เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)   และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน  ชำระเบี้ยประกันเป็นอันดับแรก


 

เงินกู้พัฒนาชีวิต

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

 1.อายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

            2.วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท

            3.ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 220 งวด (เดือน)


หลักประกัน

     1.ใช้บุคคลค้ำประกัน ตามเงื่อนไข ดังนี้

                        1.1 สมาชิกที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำของรัฐ จำนวน 2 คน ระยะเวลาเป็นสมาชิก 6 เดือน


***เอกสารการกู้ และคุณสมบัติของผู้กู้ เหมือนกับเงินกู้สามัญ****กู้ไม่เกินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว   (ไม่มีผู้ค้ำประกัน)

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

       1.อายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

       2.ร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว

       3.ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 220 งวด (เดือน)


เอกสารประกอบการกู้

       1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ (ฉบับจริง)

       2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้   (พร้อมรับรองสำเนา)

       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้  (พร้อมรับรองสำเนา)

       4. กรณีผู้กู้ จดทะเบียนสมรส ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส (พร้อมรับรองสำเนา)

       5. กรณีผู้กู้ ให้แนบ สำเนาทะเบียนหย่า (พร้อมรับรองสำเนา)

            6. กรณีคู่สมรสของผู้กู้ ให้แนบ สำเนาใบมรณบัตร

            7. แนบสลิปเงินเดือน 2 เดือน (ย้อนหลัง)

            8. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

 

คุณสมบัติ       เงินได้รายเดือนเหลือจ่ายร้อยละ 20  เมื่อหักชำระหนี้ทุกประเภทและหุ้นสะสมรายเดือน

  หลักประกัน     เงินหุ้นที่ชำระแล้ว 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.)

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

       1.อายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า  6 เดือน

       2.วงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000 บาท และไม่เกินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว           

       3.ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด (เดือน)


เอกสารประกอบการขอกู้

       1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ (ฉบับจริง)

       2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ (พร้อมรับรองสำเนา)

       3. แนบสลิปเงินเดือน 2 เดือน (ย้อนหลัง)


คุณสมบัติ

       1.เงินได้รายเดือนเหลือจ่ายร้อยละ 20  เมื่อหักชำระหนี้ทุกประเภทและหุ้นสะสมรายเดือน

       2.มีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้

 

หลักประกัน     เงินหุ้นที่ชำระแล้วกู้เงินปันผล

เงินกู้โดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน  เป็นเงินที่ให้สมาชิกได้เป็นเฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นประโยชน์แก่สมาชิก โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์
 • สมาชิกกู้ได้ 80% ของเงินเดือนปันผลปีที่ผ่านมา
 • สหกรณ์หักชำระส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ยวันจ่ายเงินปันผล  ส่วนที่เหลือนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่ในสหกรณ์
 • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้ปกติ  ตามประกาศของสหกรณ์
 • สมาชิกค้างชำระเงินกู้เงินต้นหรือดอกเบี้ยต้องชำระก่อนจึงมีสิทธิ์กู้
 • สมาชิกถูกสำนักงานบังคับคดีอายัดเงินปันผลไว้แล้วไม่มีสิทธิ์กู้เงินกู้พิเศษ

เป็นเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อการเคหะสงเคราะห์  และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ


หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

       1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 36 เดือน 

       2.ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด (เดือน)

       3.วงเงินกู้ทุกประเภทไม่เกิน 4,000,000 บาท


เอกสารประกอบการขอกู้

       1.คำขอกู้เงินพิเศษ 1 ฉบับ

       2.สำเนาหลักฐานที่ดินแปลงละ 1 ฉบับ

       3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และคู่สมรส คนละ 1 ฉบับ

       4.สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของที่ดิน และคู่สมรส คนละ 1 ฉบับ

       5.สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และเจ้าของที่ดิน คนละ 1 ฉบับ

       6.สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้ และเจ้าของที่ดิน คนละ 1 ฉบับ

                     - กรณีผู้กู้และเจ้าของที่ดินหย่าร้าง  ให้แนบ สำเนาทะเบียนหย่า (พร้อมรับรองสำเนา)

                     - กรณีคู่สมรสของผู้กู้หรือเจ้าของที่ดินเสียชีวิต ให้แนบ สำเนาใบมรณบัตร

       7.หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน แปลงละ 1 ฉบับ (ฉบับจริง)

       8.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง  2 เดือน

       9.แผนระวางที่ดิน (จากสำนักงานที่ดิน)

 

การขอกู้ครั้งต่อไป

          1.ขอกู้ใหม่ได้  กรณีกู้ครั้งก่อนเป็นการกู้ไม่เต็มสิทธิ์

          2.ผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวด (เดือน)


 


สิทธิการกู้ของพนักงานราชการ ครูโรงเรียนเอกชน   

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน


คุณสมบัติ

พนักงานราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน


ครูโรงเรียนเอกชน

        เป็นครูในโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันไม่น้อยกว่า 24 เดือน และเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน


 

เงินกู้สามัญ

หลักเกณฑ์การกู้

            1.หลักประกันเงินกู้สามัญ

               หลักประกันเงินกู้สามัญของพนักงานราชการ และครูโรงเรียนเอกชน

                                    - ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  และหลักประกันจำนวนเงินกู้รายนั้นไม่เกินหนึ่งเท่าของ    ราคาประเมินแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์จากสำนักงานที่ดิน

                                    - หรือกู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 


               หลักประกันเงินกู้สามัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                    - ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  และหลักประกันจำนวนเงินกู้รายนั้นไม่เกินหนึ่งเท่าของ     ราคาประเมินแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์จากสำนักงานที่ดิน

                                     - หรือ กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 

                                    - หรือบุคคลค้ำประกัน ต้องเป็นข้าราชการที่เป็นสมาชิก จำนวน 3 คน


            2. วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

            3. ผ่อนชำระเงินกู้สามัญไม่เกิน 180 งวด  และผ่อนชำระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 60 ปี

 

เอกสารประกอบการกู้  กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

       1.สำเนาหลักฐานที่ดินแปลงละ 1 ฉบับ

       2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และคู่สมรส คนละ 1 ฉบับ

       3.สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของที่ดิน และคู่สมรส คนละ 1 ฉบับ

       4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และเจ้าของที่ดิน คนละ 1 ฉบับ

       5.สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้ และเจ้าของที่ดิน คนละ 1 ฉบับ

                   - กรณีผู้กู้และเจ้าของที่ดินหย่าร้าง  ให้แนบ สำเนาทะเบียนหย่า (พร้อมรับรองสำเนา)

                   - กรณีคู่สมรสของผู้กู้หรือเจ้าของที่ดินเสียชีวิต ให้แนบ สำเนาใบมรณบัตร

       6.หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน  แปลงละ 1 ฉบับ (ฉบับจริง)

       7.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง  2 เดือน

       8.แผนระวางที่ดิน (จากสำนักงานที่ดิน)


เอกสารประกอบการกู้  กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

       1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (ฉบับจริง)    

       2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้  และผู้ค้ำประกัน (พร้อมรับรองสำเนา)

       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน (พร้อมรับรองสำเนา)

       4. กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกัน จดทะเบียนสมรส ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส (พร้อมรับรองสำเนา)

       5. กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันหย่าร้าง  ให้แนบ สำเนาทะเบียนหย่า (พร้อมรับรองสำเนา)

       6. กรณีคู่สมรสของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเสียชีวิต ให้แนบ สำเนาใบมรณบัตร

       7. แนบสลิปเงินเดือน 2 เดือน (ย้อนหลัง)

       8. กรณีไม่เป็นสมาชิกโครงการสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ช.ค.ส.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่  ให้เตรียมใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐหรือศูนย์แพทย์ชุมชนของรัฐ     (ฉบับจริง จำนวน  2  ฉบับ ) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

  10. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

  11. สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้แนบ หนังสือรับรองไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น


 

กู้ไม่เกินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว   (ไม่มีผู้ค้ำประกัน)

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

       1.อายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

       2.ร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว

       3.ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด (เดือน)


เอกสารประกอบการกู้

       1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ (ฉบับจริง)

       2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้  (พร้อมรับรองสำเนา)

       3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้ (พร้อมรับรองสำเนา)

       4. กรณีผู้กู้ จดทะเบียนสมรส ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส (พร้อมรับรองสำเนา)

       5. กรณีผู้กู้ ให้แนบ สำเนาทะเบียนหย่า (พร้อมรับรองสำเนา)

            6. กรณีคู่สมรสของผู้กู้ ให้แนบ สำเนาใบมรณบัตร

            7. แนบสลิปเงินเดือน 2 เดือน (ย้อนหลัง)

            8. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล


คุณสมบัติ

       เงินได้รายเดือนเหลือจ่ายร้อยละ 20  เมื่อหักชำระหนี้ทุกประเภทและหุ้นสะสมรายเดือน


หลักประกัน      เงินหุ้นที่ชำระแล้ว

 


เงินกู้ฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

            กู้ไม่เกินร้อยละแปดสิบของเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ไม่เกิน  50,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด

            ** สมาชิกสามารถกู้สามัญได้ตามสิทธิและต้องผ่อน    ชำระให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 65 ปี**


เอกสารประกอบการขอกู้

1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ (ฉบับจริง)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ (พร้อมรับรองสำเนา)

3. แนบสลิปเงินเดือน 2 เดือน (ย้อนหลัง)


 

กู้ปันผล

เงินกู้โดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน  เป็นเงินที่ให้สมาชิกได้เป็นเฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นประโยชน์แก่สมาชิก โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์
 • สมาชิกกู้ได้ 80% ของเงินเดือนปันผลปีที่ผ่านมา
 • สหกรณ์หักชำระส่งคืนเงินต้นและดอกเบี้ยวันจ่ายเงินปันผล  ส่วนที่เหลือนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่ในสหกรณ์
 • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้ปกติ  ตามประกาศของสหกรณ์
 • สมาชิกค้างชำระเงินกู้เงินต้นหรือดอกเบี้ยต้องชำระก่อนจึงมีสิทธิ์กู้
 • สมาชิกถูกสำนักงานบังคับคดีอายัดเงินปันผลไว้แล้วไม่มีสิทธิ์กู้

 

กู้พิเศษ

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

            1.มีสิทธิกู้พิเศษแต่ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า  36 เดือน  กู้ได้ ไม่เกิน 3,000,000 บาท  

            2. ผ่อนชำระเงินไม่เกิน 220 งวด


เอกสารประกอบการขอกู้

       1.คำขอกู้เงินพิเศษ 1 ฉบับ

       2.สำเนาหลักฐานที่ดินแปลงละ 1 ฉบับ

       3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และคู่สมรส คนละ 1 ฉบับ

       4.สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของที่ดิน และคู่สมรส คนละ 1 ฉบับ

       5.สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และเจ้าของที่ดิน คนละ 1 ฉบับ

       6.สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้ และเจ้าของที่ดิน คนละ 1 ฉบับ

                   - กรณีผู้กู้และเจ้าของที่ดินหย่าร้าง  ให้แนบ สำเนาทะเบียนหย่า (พร้อมรับรองสำเนา)

                   - กรณีคู่สมรสของผู้กู้หรือเจ้าของที่ดินเสียชีวิตให้แนบ สำเนาใบมรณบัตร

       7.หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน  แปลงละ 1 ฉบับ (ฉบับจริง)

       8.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง  2 เดือน

       9.แผนระวางที่ดิน (จากสำนักงานที่ดิน)


heartheartheart

 

        
ที่มา: admin  [2019-08-13 13:41:34]