โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

   


            ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   คราวประชุมที่ 6/2561    เมื่อวันที่  25   กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมลีการเด้นท์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด  คณะกรรมการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน ผู้ตรวจสอบ จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 19 คน

           โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการในรับเกียรติจาก นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักการสหกรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งเป็นอย่างมาก

 
admin's Profile ที่มา : admin (118.175.228.130) [2018-10-17 11:06:19]