สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

   


สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ร่่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จัดประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยมีประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่ 


 


 
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด


 


 
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด


 


 
ประธานชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้


 


 
ดร.อภิชาติ ดำดี บรรยายพิเศษ เรื่องจิตวิทยาการให้บริการ


 ดร.ฉันทนา  เจริญศักดิ์ บรรยายพิเศษ เรื่องความรู้เรื่องกฎหมายและแรงงาน


 
 
yesyesyesyes
 

 

บรรยากาศในห้องประชุม
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 admin's Profile ที่มา : admin (118.173.49.54) [2016-08-19 10:16:11]