วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

   


          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด นำโดย นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายบุญมี เวชกุล ผู้จัดการ ได้ร่วมถวายสักการะ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลังกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563" ณ ชุมนุมสหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

          ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า เป็นสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ "ระดับดีเลิศ" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 
admin's Profile ที่มา : admin (1.20.203.155) [2020-02-27 13:53:40]