สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายปลายพระยาบวรวิทย์

   


      เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ สนธิเมือง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ กระบี่ ได้ร่วมพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ เครือข่ายปลายพระยาบวรวิทย์ ณ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อ.ปลายพระยา จ.กระบี่


        เครือข่ายปลายพระยาบวรวิทย์  กำหนดจัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  ทางเครือข่ายให้เกียรติเชิญสหกรณ์ฯ เข้าร่วมพบปะสมาชิก   โดยนายไพฑูรย์ สนธิเมือง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ และนายบุญมี เวชกุล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด  เข้าร่วมพบปะสมาชิกในครั้งนี้  ซึ่งได้พูดคุยในเรื่องการบริหารงานสหกรณ์ด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการทำงานของสหกรณ์ รวมทั้งพูดคุยในเรื่องเงินกู้ประเภทต่างๆ  สวัสดิการที่สมาชิกพึงได้รับ  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ของสมาชิก   ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก

















 




admin's Profile ที่มา : admin (1.10.133.84) [2019-06-27 09:03:02]