หลักเกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือน

อัตราการส่งค่าหุ้น
 
จำนวนเงินได้รายเดือน
(บาท)
รายการหุ้นที่ต้องถือ
(หุ้น)
ไม่เกิน 10,000              20
เกินกว่า 10,000 ถึง 12,000              30
เกินกว่า 12,000 ถึง 15,000              40
เกินกว่า 15,000 ถึง 20,000              50
เกินกว่า 20,000 ถึง 25,000              60
เกินกว่า 25,000 ถึง 30,000              70
เกินกว่า 30,000 ถึง 35,000              80
เกินกว่า 35,000 ขึ้นไป              90

 ที่มา: soat1  [2011-10-27 15:32:13]