หลักเกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือน

อัตราการส่งค่าหุ้น
 
จำนวนเงินได้รายเดือน
(บาท)
รายการหุ้นที่ต้องถือ
(หุ้น)
ไม่เกิน 6,000      50
เกินกว่า 6,000 ถึง 8,000      60
เกินกว่า 8,000 ถึง 10,000      70
เกินกว่า 10,000 ถึง 12,000      80
เกินกว่า 12,000 ถึง 15,000      90
เกินกว่า 15,000 ถึง 20,000     100
เกินกว่า 20,000 ถึง 25,000     110
เกินกว่า 25,000 ถึง 30,000     120
เกินกว่า 30,000 ถึง 35,000     130
เกินกว่า 35,000 ขึ้นไป     150 

 ที่มา: soat1  [2011-10-27 15:32:13]