ขยายวงเงินกู้และงวดชำระหนี้


ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 56/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีมติให้แก้ไขระเบียบเงินกู้ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559  ดังนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก      วงเงินกู้       100,000   บาท      ชำระ  36  งวด   ไม่มีบุคคลค้ำประกัน


เงินกู้เพื่อพัฒนาชีวิตแก่สมาชิก      วงเงินกู้       400,000   บาท      ชำระ  220 งวด บุคคลค้ำประกัน 2 คน


เงินกู้สามัญแก่สมาชิก                   วงเงินกู้    2,500,000   บาท      ชำระ  220 งวด บุคคลค้ำประกัน 3 คน


เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก                    วงเงินกู้    4,000,000   บาท     ชำระ 220  งวด ค้ำประกันโดยอสังหาริมทรัพย์ปลอดภาระจำนอง                       


                            การกู้ทุกประเภทต้องมีเงินเดือนเหลือจ่ายร้อยละ 20 เมื่อหักหนี้และหุ้นสะสมรายเดือน


                           ► มีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้


 

 


         
ที่มา: admin  [2011-10-28 15:07:28]