ประวัติความเป็นมาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2504 เดิมชื่อ สหกรณ์ครูกระบี่จำกัดสินใช้ จดทะเบียนก่อตั้งเริ่มแรก เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2512 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด  เป็น สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การธนกิจ เลขหมายทะเบียนที่ 61/11004 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อจดทะเบียนครั้งแรกมีสมาชิก 187 คน เงินหุ้นสะสมเดือนแรก 665 หุ้น เป็นเงิน 6,650 บาท สถานที่ทำการได้อาศัยสถานที่ราชการตลอดมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2520 ได้จัดซื้อที่ดินเป็นของตนเอง จำนวน 2 ไร่ 1 งาน ในราคา 200,000 บาท และในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเป็นตึก 2 ชั้น วงเงิน 580,000 บาท สร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2522 ซึ่งได้ใช้เป็นอาคารที่ทำการมาจนถึงปัจจุบันadmin's Profile ที่มา : admin (203.156.45.105) [2007-06-14 00:31:30]