การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้


   

การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้            ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 มีมติแจ้งสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ SME ให้นำเงินมาชำระหนี้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ฯจะไม่คิดดอกเบี้ยปรับ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด สหกรณ์ฯจะเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ในส่วนเงินต้นที่ค้างชำระ
admin's Profile ที่มา : admin (1.4.208.189) [2015-07-07 09:18:24]