รายการเงินโอนคงค้าง บัญชีธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 20 ก.ค.63   


แจ้งยอดคงค้างบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีเลขที่ 812-6-01571-3

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563


            เนื่องจากสมาชิกได้โอนผ่านบัญชีบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรือฝากเงินสดที่ธนาคารหรือตู้ฝากเงินอัตโนมัติโดยไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ฯทราบ ทำให้ไม่สามารถตัดชำระหนี้ได้

           จึงให้สมาชิกที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลตามไฟล์แนบและเกี่ยวข้องกับยอดเงินดังกล่าว ติดต่อสหกรณ์ฯเพื่อยืนยันยอดชำระต่อไป...


admin's Profile ที่มา : admin (101.109.252.68) [2020-07-20 15:03:35]