ชำระเงินโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ช.ค.ส.)   


ชำระเงินโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ช.ค.ส.)              ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2556 ที่อ้างถึงที่มาเงินกองทุนสวัสดิการตามข้อ 11.2 “ค่าเบี้ยประกันส่วนที่เกินสมาชิกโครงการต้องรับผิดชอบชำระด้วยตนเอง ฯลฯ”  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ที่อ้างถึง เห็นชอบให้เรียกเก็บเงินดังกล่าวข้างต้นจากสมาชิก ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562  จำนวน 440   บาท ต่อคน ต่อโครงการ                เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ สหกรณ์ฯ จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นสมาชิกโครงการของสหกรณ์ทราบ ดังนี้

  1. กำหนดชำระเงินค่าเบี้ยประกันส่วนเกินตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 โดยหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ในแต่ละเดือนจะเรียกเก็บไม่เกิน 3 โครงการ)

  2. กรณีสมัครให้คู่สมรสและบุตร สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บในเดือนต่อ ๆ ไป จนกว่าจะครบจำนวน

  3. กรณีที่สมาชิกโครงการไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้ชำระเงินด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ หรือชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากระบี่ เลขที่บัญชี  812-6-01571-3   (กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ เมื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชี)smileysmileysmiley
admin's Profile ที่มา : admin (1.20.203.151) [2019-04-01 15:52:35]