การสมัครเป็นสมาชิก

            ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้(แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน) โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครคนหนึ่งรับรองโดยต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละห้าสิบบาทและชำระค่าหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์ จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

 

สิทธิหรือบริการที่สมาชิกจะได้รับ
 • มีสิทธิในการออมทรัพย์ โดยการฝากเงินประเภทต่างๆ หรือซื้อหุ้นเพิ่ม
 • มีสิทธิในการกู้เงินฉุกเฉิน สามัญ และพิเศษ
 • มีสิทธิในการค้ำประกันเงินกู้ให้แก่เพื่อนสมาชิก
 • มีสิทธิรับเงินสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์จัดให้
 • มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • มีสิทธิเลือกตั้งและสมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 • มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  
การออกจากสมาชิก

       สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้

 • ตาย
 • ลาออกจากสหกรณ์
 • ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ถูกออกจากราชการหรืองานประจำโดยมีความผิด
 • ถูกให้ออกจากสหกรณ์

 

การลาออกจากสหกรณ์

             สมาชิกผู้ใดไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า เป็นการชอบด้วยข้อบังคับ
และอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้