เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
หลักเกณฑ์การกลับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ กระบี่
 
การให้กู้เงินเพื่อชำระหนี้ธนาคารอื่นหรือสถาบันการเงินอื่น
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นคำขอกู้เงินประเภทต่างๆ การปรับโครงสร้างหนี้ และการขยายงวดช
 
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 30
 
การหมดสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับที่ 29/2563
 
   
 
   
ชสอ.ร่วมกับ สอ.ครูกระบี่ จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาล...
   
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
   
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
   
สอ.ครูแพร่ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณเพ...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณเพียงใจ เจียวก๊ก
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2562
   
สอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายปลายพระยาบวรวิทย์
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อเยื้อง ทุ่งคา...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0587สอบถาม สมาชิก [2019-10-03] (12)
0586สอบถามเรื่องการกู้ สมาชิกใหม่ [2019-10-02] (2)
0585สอบถาม เรื่อง สสอค. สมาชิก [2019-09-30] (3)
0584ต้องการคนค้ำ ต้องการคนค... [2019-09-29] (13)
0583เงินอุดหนุนการศึกษา นางสาลิกา ... [2019-09-18] (1)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.35%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,000
2.60%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.10%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.35%
                                           เงินฝากประจำ
 
ครบ 12 เดือน
- 1,000 - 1,000,000
- 1,000,001 - 5,000,000
- 5,000,001 ขึ้นไป
 
2.60%
3.35%
3.60%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.10%

 

 

 
 
- ระเบียบว่าด้วย การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562
- ระเบียบว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ.2562
- ระเบียบว่าด้วย เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด พ.ศ.2562
- ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิต พ.ศ. 2562
- ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิต พ.ศ. 2562
 
 
- แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- หนังสือเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้รายเดือน/หุ้นรายเดือน
- หนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบกรณีจะขอโอนการเป็นสมาชิก
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- คำของดดอกเบี้ยเงินกู้กรณีสมาชิกเสียชีวิต
- หนังสือแสดงเจตจำนงขอพักชำระต้นเงินกู้และคำยินยอมค้ำประกัน เงินกู้สามัญ พัฒนาชีวิต พ
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |