เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
ยังไม่มีกิจกรรม


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
 
   
 
 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
 
การให้บริการกู้เงินปันผล ประจำปี 2564
 
การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับพื้นฐาน ประจำปี 2563
 
เปิดรับสมาชิกใหม่ สังกัดโรงเรียนเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การถือหุ้นและการซื้อหุ้นกรณีพิเศษ
 
   
 
   
ชสอ.ร่วมกับ สอ.ครูกระบี่ จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาล...
   
สอ.ครูแพร่ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณเพ...
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2562
   
สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายปลายพระยาบวรวิทย์
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อเยื้อง ทุ่งคา...
   
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด เยี่ยมชม ส...
   
สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด เยี่ยมชม สอ.ค...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2561

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0587สอบถาม สมาชิก [2019-10-03] (14)
0586สอบถามเรื่องการกู้ สมาชิกใหม่ [2019-10-02] (2)
0585สอบถาม เรื่อง สสอค. สมาชิก [2019-09-30] (3)
0584ต้องการคนค้ำ ต้องการคนค... [2019-09-29] (17)
0583เงินอุดหนุนการศึกษา นางสาลิกา ... [2019-09-18] (1)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 


อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์  ร้อยละ 2.35 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

-ไม่เกิน 1,000,000 บาท  ร้อยละ 2.35 ต่อปี

-1,000,001-5,000,000 บาท  ร้อยละ 2.60 ต่อปี

-5,000,001 บาทขึ้นไป  ร้อยละ 3.35 ต่อปี

เงินฝากประจำ ครบ 12 เดือน

-1,000- 1,000,000 บาท  ร้อยละ 2.60 ต่อปี

-1,000,001-5,000,000 บาท  ร้อยละ 3.35 ต่อปี

-5,000,001 บาทขึ้นไป  ร้อยละ 3.60 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (ทุกประเภทสัญญา) ร้อยละ 6.10 ต่อปี

 
 
- ระเบียบว่าด้วย เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 1
- ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิกที่เจ็บป่วย พ.ศ.2563
- ระเบียบว่าด้วย เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด พ.ศ.2562
- ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิต พ.ศ. 2562
- ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2562
 
 
- แบบฟอร์มกู้เงินปันผล
- แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นสมาชิก
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- หนังสือแสดงเจตจำนงขอพักชำระต้นเงินกู้และคำยินยอมค้ำประกัน เงินกู้สามัญ พัฒนาชีวิต พ
- หนังสือแสดงเจตนายินยอม/มอบอำนาจให้ส่วนราชการหักเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินอื่นๆ
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19
- แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |